• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
W dniu 26 września 2012 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym prace nad Strategią „Wymiar Sprawiedliwości 2020”, zorganizowanym z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości (informacje ze strony resortu).
Publikujemy tekst wystąpienia przedstawiciela Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych – dr Marty Rekawek-Pachwicewicz – w dniu 26 września 2012 roku podczas debaty inaugurującej prace nad stworzeniem strategii „Wymiar sprawiedliwości 2020”.
Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo!
W imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w pracach nad stworzeniem strategii „Wymiar sprawiedliwości 2020” i do uczestniczenia w debacie inaugurującej w dniu dzisiejszym. Jest to dla nas niezwykle ważne, że możemy wziąć udział we wspólnym stworzeniu dokumentu programowego, który będzie zawierał możliwie najlepszą wizję przyszłego wymiaru sprawiedliwości. Liczymy na to, że wizja ta będzie wypracowana wspólnie przez wszystkie zawody realizujące wymiar sprawiedliwości i ochronę prawną w Polsce realizując postulat demokratycznego państwa prawa. W odniesieniu do zawodu referendarza sadowego zakładamy, że wizja ta uwzględni najlepsze praktyki państw Unii Europejskiej i dotychczasowe pozytywne polskie doświadczenia. Niewątpliwie zawód ten, jest, z jednej strony stosunkowo nowym zawodem prawniczym, z drugiej jednak, kilkanaście lat jego funkcjonowania zdecydowanie uzasadniło potrzebę powołania tego stanowiska i ugruntowało jego pozycję. Niestety, mimo wielu zabiegów legislacyjnych dotyczących zarówno pozycji ustrojowej referendarza, jak i jego kompetencji, należy stwierdzić, że mimo, że były to bodźce silnie wpływające na status tego stanowiska, często wdrażano je jednak niekompleksowo przy braku podejścia systemowego.
Niewątpliwie w chwili obecnej zawód referendarza sądowego jest istotnym elementem struktury organów sądowych w Polsce. Należy przypomnieć, że założenia ustrojowe tej profesji wzorowane są po części na rozwiązaniach niemieckich i odpowiadają na postulowane w Unii Europejskiej tendencje odciążenia sędziów zawodowych i przekazania określonych zadań z zakresu ochrony prawnej kompetentnym i niezależnych organom o charakterze jurysdykcyjnym. Pamiętajmy, że referendarze sądowi są odrębną grupą orzeczniczą wykonującą zadania z zakresu ochrony prawnej przekazane przez ustawodawcę sądom powszechnym. Podkreślenia wymaga fakt, że jesteśmy całkowicie samodzielni i niezależni w wykonywaniu czynności orzeczniczych, a co za tym idzie również odpowiedzialni za podejmowane decyzje.
Analiza rozważanych przez Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych wielu różnych zagadnień dotyczących naszego zawodu doprowadziła do wyodrębnienia czterech podstawowych tematów wymagających wspólnej merytorycznej dyskusji podczas prac nad strategią.
Należą do nich:
1.zdefiniowanie i rozgraniczenie obszarów społecznych tworzących zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej
2.rozszerzenie kompetencji referendarza sądowego w obszarze ochrony prawnej
3.wzmocnienie pozycji ustrojowej referendarza sądowego
4.ugruntowanie drogi do zawodu sędziego przez stanowisko referendarza sądowego
W tym miejscu w kilku słowach chciałam odnieść się do każdego z tych obszarów.
Ad. 1) zdefiniowanie i rozgraniczenie obszarów społecznych tworzących zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej
Kluczowym zagadnieniem reformy wymiaru sprawiedliwości jest oddzielenie zadań z zakresu ochrony prawnej od zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Czynność tę należy poprzedzić ścisłym określeniem co należy do wymiaru sprawiedliwości, a czym jest ochrona prawna. Następnie należy ustalić, które z zadań powierzonych sądom powinni wykonywać sędziowie, a które mogą wykonywać referendarze sądowi. Zadania z zakresu ochrony prawnej powinny być co do zasady powierzone referendarzom sądowym, co pozwoli w dużym stopniu odciążyć sędziów i pomoże im skupić się na sprawach z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zakładamy, że proces ten nie może być oderwany od możliwości finansowych państwa - ustabilizowanie liczby sędziów i ewentualne zwiększenie liczby referendarzy sądowych nie powinno zbyt mocno obciążać budżetu.
Ad. 2) rozszerzenie kompetencji referendarza sądowego w obszarze ochrony prawnej
Zakładamy, że wyłonienie kompleksowego katalogu zadań z zakresu ochrony prawnej spowoduje dalsze rozszerzenie kompetencji referendarza sądowego. Biorąc za przykład zakres kompetencji przysługujących referendarzom niemieckim mogłoby to dotyczyć prawa spadkowego, rodzinnego, karnego wykonawczego, egzekucyjnego, upadłościowego itd.
Ad. 3) wzmocnienie pozycji ustrojowej referendarza sądowego
Siłę i sprawność wymiaru sprawiedliwości upatrujemy w ugruntowanej pozycji sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sądowych, a także pracowników sądów i prokuratur. Szczególne znaczenie ma to w przypadku referendarzy sądowych, bowiem wraz z rozszerzeniem jego kompetencji konieczne jest proporcjonalne wzmocnienie jego pozycji ustrojowej, która musi być niezależna i dobrze umocowana w przepisach prawa. Dlatego zdaniem Stowarzyszenia niezbędna jest całościowa regulacja statusu referendarza sądowego bądź jako kompleksowy rozdział w PrUSP, bądź w odrębnej ustawie. Ważnym jest również tworzenie odpowiedniego dla tego stanowiska etosu zawodowego poprzez wypracowanie kodeksu etyki zawodowej.
Ad. 4) ugruntowanie drogi do zawodu sędziego przez stanowisko referendarza sądowego
Należy podkreślić, że obecna kadra referendarzy sądowych w Polsce ma bardzo wysokie kompetencje do wykonywania tego zawodu. Wysokie są też wymagania kwalifikacyjne dla nowych referendarzy sądowych. Wszyscy referendarze sądowi muszą mieć ukończoną aplikację prawniczą i zdany egzamin zawodowy. W wielu przypadkach zawód ten wykonują i będą wykonywać ludzie, którzy mają lub będą mieli zdany egzamin sędziowski. Poszerzenie kompetencji referendarza sądowego, samodzielność podejmowania decyzji, orzekanie na posiedzeniach jawnych stwarza możliwość nabycia niezbędnego doświadczenia w warunkach bardzo podobnych do tych, w jakich orzekają zawodowi sędziowie. Umożliwi to również dokonanie kompleksowej weryfikacji referendarzy kandydujących na stanowisko sędziego.
A zatem doświadczenie w zawodzie referendarza sądowego i wykształcenie na poziomie sędziego powinno być gwarancją dobrego przygotowania do zawodu sędziego. Co za tym idzie, zawód referendarza sądowego powinien być jedną z kluczowych dróg do zawodu sędziego.
Na zakończenie pragnę dodać, że w szczególnym czasie, gdy rodzi się konieczność przyjęcia nowych rozwiązań ustawowych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych wychodzi naprzeciw tym zmianom, a przedstawiając stanowisko będące głosem środowiska, żywi przekonanie, iż zasłuży ono na zainteresowanie i zapoczątkuje przyszłą merytoryczną współpracę wszystkich zgromadzonych tu środowisk.
© 1999-2021 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla