• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
W dniu 8 września 2007r w Krakowie, Władze Stowarzyszenia zorganizowały spotkanie dla osób zrzeszonych, jak i nie zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Przedmiotem spotkania było m.in. omówienie ostatniej zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007r, nr 136, poz. 959) i zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007r, nr 115, poz. 792) oraz wysłuchanie uwag i propozycji ze strony przybyłych na nie referendarzy sądowych, odwołujących się do funkcjonowania instytucji referendarza sądowego w Polsce. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych, Władze Stowarzyszenia zajęły stanowisko w przedmiocie: zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, założeń na przyszłość i podsumowania spotkania w dniu 08.09.2007r.

1. Stanowisko Stowarzyszenia w odniesieniu do zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007r, nr 115, poz. 792)
Interpretacja Ministerstwa Sprawiedliwości (pismo z dnia 24.07.2007r, znak DB III 02B-209/07) w zakresie sposobu naliczania wynagrodzenia referendarza sądowego w związku ze zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw nie nasuwa większych wątpliwości co do prezentowanego przez resort poglądu. Także stanowisko Stowarzyszenia, podzielające pogląd resortu, uzasadnione jest specyficznym sposobem naliczania wynagrodzenia zasadniczego referendarza sądowego, określonego w art. 151 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Nie oznacza to jednak, że Władze Stowarzyszenia nie dostrzegają negatywnych konsekwencji powstałych w związku z wejściem w życie powyżej powołanej ustawy. Mimo tego nie będą podejmowane żadne kroki w celu uzyskania zmiany stanowiska resortu. Zdaniem Stowarzyszenia decyzja ta podyktowana jest szeroko rozumianym interesem całego środowiska. Możliwość skorzystania z dobrodziejstwa reformy ubezpieczeń społecznych istniałaby bowiem na gruncie nieobowiązującego już § 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.05.2001r (Dz.U. z 2001r, Nr 54, poz. 568) zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego, ustalające miesięczne wynagrodzenie zasadnicze referendarza sądowego w wysokości 3.000 złotych. Obecnie, po zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w 2001r, byłoby to możliwe tylko po zlikwidowaniu powiązania aktualnego wynagrodzenia referendarza sądowego z wynagrodzeniem sędziego sądu rejonowego (art. 151b § 1 i § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych), co nie jest rozwiązaniem korzystnym finansowo dla środowiska. Zaznaczenia wymaga, że Stowarzyszenie nie pozostaje obojętne na podjęte starania referendarzy z okręgów: Wrocław i Krosno, w celu uzyskania korzystnej dla nich interpretacji resortu, powstałej na potrzeby reformy ubezpieczeń społecznych. Jednak po zapoznaniu się z treścią m.in. uchwały Zebrania Referendarzy Sądowych Okręgu Wrocławskiego nr 1/2007 z dnia 10.08.2007r, Władze Stowarzyszenia doszły do przekonania, że nie mogą poprzeć inicjatywy, która nie zawiera konstruktywnych rozwiązań, w szczególności określenia rekompensaty należnej referendarzom z tytułu głównego założenia reformy ubezpieczeń społecznych tj. wzrostu wynagrodzenia netto.

2. Stanowisko Stowarzyszenia w odniesieniu zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007r, nr 136, poz. 959)
Obecne zmiany ustawowe zdecydowanie obniżają prestiż zawodu zarówno w aspekcie instytucjonalnym, jak i w odbiorze społecznym. W związku z tym Stowarzyszenie proponuje aby rozpocząć środowiskowe prace nad kompleksowym opracowaniem dotyczącym instytucji referendarza sądowego. Wspólnie przygotowany projekt zmian ustawowych mógłby być punktem wyjścia do reformy zawodu i jego ostatecznego usytuowania w systemie wymiaru sprawiedliwości (w ramach ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych). Opracowanie projektu zmian powinno objąć w szczególności: definicję wykonywania zadań z zakresu ochrony prawnej i samej ochrony prawnej, kompetencje referendarza sądowego, zagadnienia dotyczące samorządu zawodowego (np. na wzór samorządu kuratorskiego), kwestie emerytalno - rentowe itp.

3. Założenia na przyszłość
Ze względu na szczątkowe uregulowanie organu samorządu referendarskiego i jego kompetencji (zebranie referendarzy okręgu), jak i powtarzające się nie zwoływanie dorocznych zebrań referendarzy okręgu, godna rozważenia wydaje się propozycja Stowarzyszenia organizowania cyklicznych spotkań z przedstawicielami referendarzy sądowych wszystkich okręgów. Tak zorganizowana grupa zawodowa, zdaniem Stowarzyszenia, jest zdolna do podjęcia decyzji i działań w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko. Nie bez znaczenia jest tu wydźwięk medialny w środowisku i poczucie integracji liczącej ponad 1500 osób grupy zawodowej. Stowarzyszenie jest otwarte na wszelkie propozycje organizacji takich zebrań.

4. Podsumowanie inicjatywy Stowarzyszenia z dnia 08.09.2007r
Na zebranie przybyło 6 (sześć) osób, którym Władze Stowarzyszenia pragną podziękować za poświęcony czas, za zabranie głosu w dyskusji i za przekazanie propozycji dla dalszej działalności organizacji. Władze Stowarzyszenia dziękują także wszystkim którzy wyrazili zainteresowanie spotkaniem a z przyczyn od nich niezależnych nie mogli w nim uczestniczyć oraz dziękują za przesłanie propozycji zmian ustawowych pocztą elektroniczną. Frekwencję osób zainteresowanych zebraniem, wobec szerokiej krytyki na Forum Dyskusyjnym, kierowanej pod adresem działalności Stowarzyszenia, jego Władze pozostawiają bez komentarza. Sytuacja ta świadczyć może jedynie o skali faktycznego zainteresowania środowiska jego własnymi problemami, w szczególności w świetle ostatnich zmian ustawowych. Powyższe utwierdza Władze Stowarzyszenia w przekonaniu o słuszności podejmowanych przez nie działań oraz w poglądzie, że w istotnych dla zawodu momentach Stowarzyszenie może liczyć tylko na własne możliwości. Stąd też Władze Stowarzyszenia zwracają się do Użytkowników Forum Dyskusyjnego, aby forum to było wykorzystywane przede wszystkim do merytorycznej wymiany poglądów. Natomiast co do wszelakich roszczeń wysuwanych do Stowarzyszenia przez osoby nie zrzeszone a jedynie goszczące na Forum, Władze Stowarzyszenia odsyłają w tym zakresie do lektury stosownych zapisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r, Nr 79, poz. 855 ze zmianami) oraz Statutu Stowarzyszenia opublikowanego na jego stronie internetowej.

© 1999-2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla