• OSRS
Organizację i strukturę Stowarzyszenia reguluje Statut Stowarzyszenia.
Skład osobowy Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Sekcji Stowarzyszenia i Zespołów: Redakcyjnego i Tematycznych:
Kategorie Członków Stowarzyszenia:
- członek zwyczajny, którym może być osoba mianowana na stanowisko referendarza sądowego, popierające cele Stowarzyszenia i wyrażająca chęć udziału w jego pracach; członkowi zwyczajnemu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze
- członek warunkowy, którym może być członek zwyczajny na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia i na skutek zalegania z uiszczaniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy po uprzednim upomnieniu przez Zarząd Stowarzyszenia – ponowne uzyskanie statusu członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia i po uregulowaniu zaległych składek członkowskich w wysokości podanej przez Zarząd Stowarzyszenia. Członkostwo warunkowe wygasa z upływem dwunastu miesięcy od daty podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o zmianie statusu członka. Członkowi warunkowemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze
- członek wspierający działalność Stowarzyszenia, którym może być osoba fizyczna lub prawna, a w szczególności aplikant referendarski; członkowi wspierającemu działalność Stowarzyszenia nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze
- członek honorowy, którym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia i pragnące pomagać w jego pracach. Przyjęcie w poczet członków honorowych, jak również odmowa przyjęcia w poczet członków honorowych i skreślenie z listy członków honorowych, następuje w drodze podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków; członkowi honorowemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym tylko członkowie zwyczajni.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
- ustalanie programu działalności Stowarzyszenia
- wybór, uzupełnianie, odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich działalności
- udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania obowiązków za rok poprzedni
- uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia, Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych oraz podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia
- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia
- podejmowanie uchwał w sprawie wniosków przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną oraz przez członków Stowarzyszenia
- podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane: przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca lub przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w przewidzianym przez Statut terminie. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane: przez Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od wpłynięcia umotywowanego wniosku, z równoczesnym wskazaniem przez wnioskodawców proponowanego terminu, miejsca zwołania oraz porządku obrad Zebrania, przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przewidzianym przez Statut sposobie i terminie.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest w miejscowości będącej siedzibą Stowarzyszenia lub w miejscowości będącej siedzibą danego sądu okręgowego. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w wybrany przez siebie sposób: listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, ogłaszając na stronie internetowej Stowarzyszenia.
O terminie i miejscu obrad Walnego Zebrania Członków oraz proponowanym porządku obrad, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem.
Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.
Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
Przebieg Walnego Zebrania Członków przewiduje Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych.
Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 osób, w tym: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Skarbnika, wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Przewodniczący Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie. Rozporządzeń majątkowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie.
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
- kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
- ustalanie wysokości składek członkowskich, terminu ich płatności oraz przeznaczenia
- ustalenie planów pracy Stowarzyszenia,
- kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu, a także wybór i delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia na konferencje i spotkania związane ze współpracą międzynarodową w oparciu o uchwalony Regulamin
- zwoływanie Walnego Zebrania Członków
- uchwalanie Regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia oraz określającego działanie Sekcji Stowarzyszenia
- prowadzenie ewidencji (listy) Członków Stowarzyszenia
- podejmowanie innych czynności, o których mowa w Statucie Stowarzyszenia.
Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem stanowiącym Delegaci Sekcji a z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
Wszystkie uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych, a jego obrady są protokołowane.
Szczegółowy zakres działania Zarządu Stowarzyszenia przewiduje Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia oraz określający działanie Sekcji Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 2 do 5 osób, w tym: Przewodniczącego Komisji, jego Zastępcy i Członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
- kontrola dokumentów Stowarzyszenia
- kontrola całokształtu działania Stowarzyszenia
- kontrola opłacania składek członkowskich
- uchwalanie Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
- składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania wraz z wnioskami o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
Wszystkie uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych, a jej obrady są protokołowane.
Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przewiduje Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
Sekcje Stowarzyszenia są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia, które są tworzone dla realizacji założeń statutowych Stowarzyszenia.
Sekcja liczy co najmniej pięć osób – członków Stowarzyszenia – i obejmuje zasięgiem swego działania obszar właściwości sądu okręgowego lub województwa. W przypadku, gdy w obszarze właściwości sądu okręgowego brak jest wystarczającej do zawiązania sekcji liczby referendarzy, referendarze ci mogą przystąpić do sekcji działającej w najbliższym obszarze właściwości danego sądu okręgowego.
Sekcja działa na podstawie zgłoszenia jej zawiązania Zarządowi Stowarzyszenia. Członkowie Sekcji wybierają Delegata Sekcji reprezentującego ich interesy wobec Władz Stowarzyszenia, a także mogą wybrać Zastępców Delegata oraz Skarbnika Sekcji.
Delegat, Zastępca Delegata oraz Skarbnik Sekcji wybierany jest na okres dwóch lat i może być w każdym czasie odwołany na podstawie uchwały członków Sekcji.

Do zadań Delegata należy:
- zgłoszenie Zarządowi Stowarzyszenia zawiązania Sekcji,
- wykonywanie uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
- ustalenie planów pracy Sekcji, w szczególności planów finansowych Sekcji, które muszą zostać zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia,
- zwoływanie Zebrania Członków Sekcji oraz informowanie Zastępcy (-ów) Delegata Sekcji lub Skarbnika Sekcji o terminie zebrania Zarządu Stowarzyszenia,
- przyjmowanie i przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia (Przewodniczącemu Zarządu) deklaracji w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, jak również wniosków i propozycji w przedmiocie wykluczenia i skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
- przedstawianie Zarządowi wniosków, zgłoszonych na  podstawie uwag członków Stowarzyszenia oraz uchwał zebrania Sekcji,
- uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem stanowiącym,
- podejmowanie innych czynności nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia, a przekazanych do kompetencji Delegata przez Zarząd Stowarzyszenia.
- kierowanie bieżącą działalnością Sekcji, w szczególności: reprezentowanie Stowarzyszenia i występowanie w jego imieniu na obszarze właściwości sądu okręgowego, dla którego powołano Sekcję, działanie na rzecz integracji zawodowej referendarzy sądowych, na terenie właściwości działania Sekcji poprzez organizowanie spotkań integracyjnych (w których uczestniczą członkowie zrzeszeni i osoby nie zrzeszone), badanie warunków pracy referendarzy sądowych i możliwościami ich poprawy, propagowanie idei integracji zawodowej referendarzy w Polsce oraz idei integracji z referendarzami krajów europejskich, zbieranie, rozliczenie i odprowadzanie na rachunek bankowy Stowarzyszenia całości składek członkowskich należnych od wszystkich członków stowarzyszenia z obszaru działania Sekcji itd.

Sekcja ulega rozwiązaniu, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli jej liczebność spadnie poniżej pięciu osób na okres dłuższy niż jeden rok.
Szczegółowy zakres działania Sekcji określa regulamin, uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
Zespoły tematyczne oraz zespół redakcyjny powoływane są uchwałą Zarządu Stowarzyszenia dla realizacji postanowień Statutu Stowarzyszenia.

Zespół redakcyjny
Zarząd powołuje zespół redakcyjny, składający się co najmniej z dwóch osób, dla przygotowywania materiałów do biuletynu informacyjnego i na stronę internetową Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia może powołać do zespołu redakcyjnego osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.
Zespół redakcyjny decyduje samodzielnie o swojej strukturze organizacyjnej i podziale kompetencyjnym, o czym niezwłocznie informuje Przewodniczącego Zarządu.

Zespoły tematyczne
Dla realizacji postanowień Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o powołaniu zespołu tematycznego, zwanego w dalszej treści „Zespołem”.
Jeden zespół może prowadzić i przygotowywać zagadnienia tematyczne związane z zakresem i celem powołania zespołu.
Zarząd Stowarzyszenia sprawuje nadzór nad pracami zespołu i podejmowanymi przez niego czynnościami, w szczególności w zakresie rzetelności i terminowości ich wykonywania. Zarząd może wyznaczyć zespołowi wiążący termin przedstawienia projektu opracowanego zagadnienia.
W skład zespołu wchodzą co najmniej dwie osoby. Zarząd Stowarzyszenia może powołać do zespołu osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.
Zespół decyduje samodzielnie o swojej strukturze organizacyjnej i podziale kompetencyjnym o czym niezwłocznie informuje pisemnie Przewodniczącego Zarządu.
Szczegółowy zakres działania zespołu redakcyjnego i zespołów tematycznych oraz zagadnienia związane z redakcją Biuletynu Informacyjnego i strony internetowej określa Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia oraz określający działanie Sekcji Stowarzyszenia.
Władze Stowarzyszenia wybrane w dniu 3 czerwca 2017 roku:

Zarząd Stowarzyszenia
Maciej Neusser - Przewodniczący Zarządu
Iwona Skonieczna-Masłowska - Zastępca Przewodniczącego
Agnieszka Borońska - Skarbnik Stowarzyszenia
Emil Kowalik - Członek Zarządu
Grzegorz Borys - Członek Zarządu
Marta Rękawek-Pachwicewicz - Członek Zarządu
Beata Mykietyn-Furca - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
Irena Żukowska - Przewodniczący
Aneta Hajto-Miklaszewska - Zastępca Przewodniczącego
Piotr Włoczewski - Sekretarz

Sekcja Mazowiecka
Ilona Sekulska-Moroz - Delegat Sekcji
Monika Głąbikowska - Zastępca Delegata Sekcji

Sekcja Kujawsko-Pomorska
Iwona Rózik-Rychłowska - Delegat Sekcji
Ewa Krzemińska - Zastępca Delegata
 
Sekcja Warmińsko-Mazurska
Elżbieta Kozłowska - Delegat Sekcji

Sekcja Opolska
Katarzyna Szulc-Podborowska - Delegat Sekcji

Sekcja Lubelska
Anna Sołowiej - Delegat Sekcji
Grzegorz Borys - Zastępca Delegata
Dariusz Segit - Skarbnik Sekcji
Magdalena Studzińska - Sekretarz

Zespół Redakcyjny:
Maciej Neusser
Iwona Skonieczna-Masłowska

Zespół Legislacyjny:
Maciej Neusser
Iwona Skonieczna-Masłowska
Grzegorz Karcz
Mariusz Białczak

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej:
Dariusz Segit
Grzegorz Borys
© 1999-2019 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla