• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych, warunkowych i wspierających działalność Stowarzyszenia następuje poprzez złożenie do Zarządu Stowarzyszenia pisemnej deklaracji członkowskiej i uiszczenie składki członkowskiej, która wynosi 70,00 złotych w skali roku.

Organem właściwym do przyjmowania w poczet członków zwyczajnych lub warunkowych Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia.
Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków zwyczajnych lub warunkowych Stowarzyszenia przedstawiając zainteresowanemu pisemne uzasadnienie swojej decyzji w terminie 7 dni od daty powzięcia uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub warunkowych Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub warunkowych Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków (zwołanego w najbliższym terminie) złożone do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub warunkowych Stowarzyszenia jest ostateczna.
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje również uchwałę o skreśleniu z listy członków zwyczajnych lub warunkowych Stowarzyszenia w razie zaistnienia przesłanek wskazanych w Statucie Stowarzyszenia.
Przyjęcie w poczet członków honorowych następuje w drodze podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków.

Deklarację członkowską można pobrać tutaj:
© 1999-2019 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla