• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

!Informacja nt. plików cookie ze strony www.referendarz.pl!

Oferta dotyczy programu „LEX dla sędziego i prokuratora" dla referendarzy sądowych. Kontakt: Michał Kuć, tel. 728-323 689

Zakończył się kolejny etap modernizacji witryny i Forum OSRS.
Jak w poprzednich latach, podyktowana była ona przede wszystkim względami bezpieczeństwa.
Do uzupełnienia pozostało odtworzenie lokalnego repozytorium plików. Operacja ta zostanie zrealizowana w najbliższym czasie, bez zatrzymywania publikacji nowych treści.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd OSRS.

...
W dniach 31 maja – 1 czerwca 2012 roku w Brukseli przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu ELRA (Europejskie Stowarzyszenie Rejestrów Ksiąg Wieczystych).
W dniu 14 czerwca br. na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego został ogłoszony Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W dokumencie tym czytamy m.in.: "Proponuje się uzupełnienie art. 759 kpc, poprzez dodanie ogólnego przepisu upoważniającego referendarzy sądowych do dokonywania w postępowaniu egzekucyjnym tych czynności które są zastrzeżone dla sądu. (...) Referendarze sądowi będą zatem uprawnieni - między innymi - do rozpoznawania skarg na czynności komorników oraz nadzorowania licytacji w ramach egzekucji z nieruchomości." (str. 24-25).
W dniu 21 czerwca 2012 roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych otrzymało projekt do konsultacji.
W dniu 4 czerwca 2012 roku Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych przedstawił innym organizacjom społecznym oraz samorządom prawniczym projekt ustawy - o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z prośbą o opinie oraz o poparcie projektu.
W dniu 23 lutego 2012 r. przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych wzięli udział w pierwszej debacie "Okrągłego Stołu dla Sądownictwa" przeprowadzonej pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego a zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Debata odbyła się w siedzibie Sądu Najwyższego przy pl. Krasińskich w Warszawie.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych przedstawiło stanowisko wobec przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu, którego przedmiotem są postępowania elektroniczne, w tym postępowanie w przedmiocie elektronicznego bankowego tytułu egzekucyjnego (E-BTE) oraz ogólne reguły postępowania klauzulowego.
W piątek, 7 października 2011 roku, godz. 11.00 odbędzie się debata na temat: wymiar sprawiedliwości.
W dniu 23 września 2011 roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych wraz ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustita”,  Związkiem Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej, Niezależnym Stowarzyszeniem Prokuratorów Ad Vocem, Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Asystentów Sędziów wystąpiło z apelem do komitetów wyborczych o zorganizowanie debaty dotyczącej wymiaru sprawiedliwości.
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w ramach Projektu „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre rządzenie, realizuje zadanie, którego przedmiotem jest przygotowanie szkoleń metodą e-learningu.
Odbiorcami szkoleń są sędziowie, prokuratorzy, a także pozostali pracownicy wymiaru sprawiedliwości (asystenci, referendarze sądowi, kuratorzy, asesorzy i urzędnicy).
Szkolenia realizowane są od marca do listopada 2011 roku.
Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą rejestrować się online.

Powierzenie referendarzom sądowym czynności z zakresu ochrony prawnej, w tym możliwości wydawania postanowień o zwolnieniu od kosztów sądowych jest zgodne z konstytucją – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2011 roku, sygn. P 38/08.
komunikat prasowy
sentencja wyroku
sentencja i uzasadnienie wyroku
Publikacja: Dz.U. z 2011 r., nr 109, poz. 640
Opinia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych przesłana do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 29 kwietnia 2011 roku do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw, przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego.
"Mając na uwadze rozszerzenie zakresu spraw rozpoznawanych przez referendarzy, Krajowa Rada Sądownictwa wyraża zaniepokojenie brakiem planowanego wzrostu zatrudnienia w tej grupie zawodowej. Planowane zwiększenie zatrudnienia wyłącznie w elektronicznym postępowaniu upominawczym, jest niewystarczające" - czytamy w uchwale nr 1141/2011 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wniosku do Ministra Sprawiedliwości oraz do Ministra Obrony Narodowej o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych i sądów wojskowych.
W dniu 26 kwietnia 2011 roku przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – P. Grzegorzem Wałejko – podczas spotkania poruszono temat m.in. czasu pracy referendarza sądowego, pozycji ustrojowej referendarza sądowego w projektowanej zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk sejmowy nr 3655).
W dniu 8 kwietnia br. Krajowa Rada Sądownictwa uchwaliła Propozycje do założeń harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na 2012 rok w części obejmującej szkolenia ustawiczne sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. Punkt 8 tego dokumentu skupia się na szkoleniach dla referendarzy sądowych.
W dniach 5, 6 i 7 kwietnia 2011 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w pracach Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrującej rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3655) i poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3361).
Streszczenie prac w komisji:
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury uruchomiła szkolenie internetowe w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.3. Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.
W dniu 30 marca 2011 roku odbyła się debata pt. "Jeśli nie sędzia to kto?", zorganizowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Tematem debaty był przede wszystkim podział kompetencji procesowych pomiędzy sędziów, asystentów i referendarzy oraz status ustrojowy tych grup urzędników.
Zapis wideo debaty jest dostępny na stronie http://lex.pl/legislacja/.
Na stronie organizatora debaty znajduje się także pisemne uzupełnienie wypowiedzi przedstawiciela OSRS oraz informacja statystyczna na temat zatrudnienia referendarzy i asystentów w sądach powszechnych. Komentarze w mediach.
W dniu 22 marca 2011 roku odbyło się spotkanie na Wydziale Prawa i Administracji  UMCS z cyklu "Prawnicy w pracy" zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin, zrzeszające studentów WPiA UMCS oraz WPPKiA KUL, podczas którego przedstawiciele OSRS przedstawiali zawód referendarza sądowego.
Przedstawiamy opracowanie pt. „Zakres kompetencji referendarza sądowego - doświadczenia, wnioski, rekomendacje”. Jest to krótki raport na temat kierunków nowelizacji zakresu kompetencji referendarza sądowego. Zawiera m.in. wstępną ocenę projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Raport powstał w związku z planowaną na dzień 30 marca 2011 roku debatą w siedzibie HFPC- transmisja on-line. Zapraszamy do dyskusji na forum.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych prostuje informację podaną w artykule: "Nakazy zapłaty bez klauzuli wykonalności" w Gazecie Prawnej z dnia 9 marca 2011 r. Treścią apelu, podpisanego m.in. przez naszą organizację, nie jest postulat zniesienia wymogu uzyskania klauzuli wykonalności na nakazy zapłaty, jak błędnie podano w tym artykule prasowym, ale postulat zniesienia wymogu uzasadniania z urzędu postanowień w przedmiocie klauzuli wykonalności orzeczenia sądowego, w tym nakazu zapłaty. Postulujemy również dostosowanie Regulaminu urzędowania sądów powszechnych do Konstytucji.
W dniu 7 marca 2011 roku przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu z Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa – podczas spotkania poruszono temat zakresu kompetencji orzeczniczych referendarza sądowego, pozycji ustrojowej referendarza sądowego w projektowanej zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk sejmowy nr 3655) oraz propozycji ponownego wprowadzenia do sądów powszechnych asesora sądowego i problematyki kształtowania kadr w wymiarze sprawiedliwości.
W dniu 3 marca 2011 roku przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w pracach Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w rozpatrującej rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3655) i poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3361). Relacja prasowa z prac Komisji.
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przedstawiła projekt ustawy o zmianie k.p.k. i k.p.w., który zakłada powierzenie referendarzowi niektórych czynności w postępowaniu karnym i o wykroczenia. Przede wszystkim są to czynności związane z prawem pomocy, kosztami sądowymi, wyznaczeniem obrońcy oraz niektóre czynności wstępne i porządkowe. Na uwagę zasługuje propozycja powierzenia referendarzowi prowadzenia posiedzenia pojednawczego w sprawach z oskarżenia prywatnego. Kompetencje referendarza w większości zostały ujęte w sposób wąski i kazuistyczny.
Zapraszamy do zgłaszania uwag na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia.
Projekt i uzasadnienie
Relacja prasowa z konferencji naukowej w Sądzie Okręgowym w Lublinie współorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych.
W dniu 26 lutego 2011 roku odbyło się w Lublinie Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych. Na podstawie podjętych uchwał  zatwierdzono  sprawozdanie finansowe za 2010 rok, sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2010 rok, udzielono absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z wykonanych w 2010 roku obowiązków, podjęto uchwałę o przeznaczeniu składek członkowskich w 2011 roku, dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji.
W dniu 21 lutego 2011 roku Zarząd Stowarzyszenia otrzymał stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości – Departamentu Sądów Powszechnych (DSP-V-4601-3/11) w zakresie kryteriów do dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych oraz dopuszczalności umieszczania w zakresie obowiązków referendarzy sądowych norm ilościowych co do liczby spraw mających być wykonanymi na danym stanowisku.
W dniu 8 lutego i w dniu 9 lutego 2011 roku przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrującej projekt ustawy o egzaminach prawniczych (druk sejmowy nr 3351).
W dniu 22 stycznia 2011 roku w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządów:
- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów (OSAS)
-
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych (OSRS)
Podczas spotkania potwierdzono wolę współpracy obu Stowarzyszeń i omówiono jej zasady, w szczególności w zakresie ewentualnych prac mających przybrać formę Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości.
Publikujemy materiały z wysłuchania publicznego przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3655).
http://pl.sevenload.com/filmy/ABg0TvW-11-01-2011r-wysluchanie-publiczne-cz-1
http://pl.sevenload.com/filmy/gQtdoNN-wysluchanie-publiczne-USP-cz-2
1/ W dniu 30 stycznia 2011 roku Zarząd Stowarzyszenia przesłał Przewodniczącemu Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” uwagi do rządowego projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (druk sejmowy nr 3656).

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ukazała się kolejna, trzecia już wersja projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem.
W dniu 14 stycznia 2011 roku Zarząd Stowarzyszenia przesłał Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka uwagi Stowarzyszenia do projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych (druk sejmowy nr 3351).
W dniu 11 stycznia 2011 roku przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych wziął udział w wysłuchaniu publicznym przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk 3655).
W swoim wystąpieniu skupił się m.in. na problemie zbyt wąskich i niedookreślonych kompetencji procesowych referendarza sądowego. Wątek kompetencji oraz statusu ustrojowego referendarzy został podniesiony również we wspólnej opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR (pkt 1 i pkt 2.8).
Pełna treść wszystkich wystąpień będzie opublikowana w biuletynie z posiedzenia komisji sejmowej, który będzie dostępny na podstronie Komisji w serwisie internetowym Kancelarii Sejmu.
W dniu 12 stycznia 2011 roku przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrującej projekt ustawy o egzaminach prawniczych (druk sejmowy nr 3351).
W dniu 7 stycznia 2011 roku przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych wzięli udział w spotkaniu organizacji społecznych związanych z sądownictwem i prokuraturą, którego efektem jest wspólne oświadczenie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3655).
W dniu 16 grudnia 2010 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrującej poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk sejmowy nr 3361).
Relacja z posiedzenia
Od 15 stycznia 2011 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie zostanie uruchomione pierwsze w Polsce Studium Prawa Sądowego dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych przygotowujące do egzaminu sędziowskiego.
Warsztaty na podstawie kazusów będą prowadzone przez doświadczonych sędziów sądów rejonowych, okręgowych, Sądu Najwyższego, Ministerstwa Sprawiedliwości, wykładowców KSSiP.
Opis studium i program studium dostępne na stronie http://www.lazarski.pl/centrum-ksztalcenia-podyplomowego/kierunki/studium-prawa-sadowego/.
Kontakt i informacje:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Świeradowska 43, sektor E, pokój 56, tel.: 22 54 35 322
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego wydała dokument pt. Uwagi dotyczące projektu kodeksu postępowania karnego i niektórych innych ustaw przygotowanych przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, w którym wypowiedziano się m.in. na temat ewentualnego włączenia referendarza sądowego do Kodeksu karnego wykonawczego.
Przedstawiamy opracowanie: Nowe postępowanie pojednawcze i upominawcze czyli przedsąd referendarski inaczej. Jest to głos kol. Michała Pałki w dyskusji na temat przejścia instytucji referendarza sądowego od urzędnika spełniającego zadania pomocnicze w kierunku urzędu odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu ochrony prawnej, zainspirowany projektem tzw. przedsądu referendarskiego autorstwa kol. Grzegorza Karcza. Zapraszamy do dyskusji na forum.
W dniu 20 października 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia przedstawił Ministerstwu Sprawiedliwości stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło kolejną wersję projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (stan na 14.10.2010).
Projekt nie przewiduje już uchylenia przejściowych przepisów ustawy o KSSiP, ani zmiany art. 61 PrUSP.
Krajowa Rada Sądownictwa w opinii z dnia 29 września br. do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sadów powszechnych (obecnie druk sejmowy nr 3361) powtórzyła propozycję wprowadzenia instytucji asesora sądowego, sześciomiesięcznej aplikacji referendarskiej, która przygotuje wyłącznie do wykonywania zawodu referendarza sądowego oraz potraktowania aplikacji ogólnej jako aplikacji przygotowującej do wykonywania obowiązków asystenta sędziego i asystenta prokuratora.
W dniu 12 października 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o informację w zakresie przedstawienia kryteriów dokonywania ocen kwalifikacyjnych referendarzom sądowym, określania norm dla referendarzy sądowych obligujących do załatwienia określonej liczby spraw oraz problemu braku zwoływania rocznych zebrań dla referendarzy zatrudnionych w danym okręgu.
W dniu 11 października 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia przedstawił Marszałkowi Sejmu RP i Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka stanowisko do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk sejmowy nr 3361).
W dniu 19 października 2010 roku w Lublinie odbędzie się konferencja: Skutki prawne zawieranych ugód i porozumień przed mediatorami. Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom konferencji problemów związanych z wdrażaniem mediacji do systemu prawa polskiego, popularyzacja działań na rzecz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów a także próbą ujednolicenia postępowań sądowych i przedsądowych wykorzystujących w rozstrzyganiu sporów postępowań mediacyjnych.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka uruchomiła nowy program – Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości.
Celem projektu jest monitorowanie procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości pod kątem gwarancji ochrony praw i wolności jednostki, a także zapewnienia pełnej realizacji konstytucyjnego prawa do sądu.
Zachęcamy do wzięcia udziału w programie.
Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wydłużyć okres - wymaganej przy ubieganiu się o urząd sędziego - służby na stanowisku referendarza lub asystenta z dwóch do sześciu lat. Stowarzyszenie przygotowuje pisemne stanowisko w tej sprawie.
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowane zostały założenia reformy sądownictwa: Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni.
W dniach 26 – 27 kwietnia 2010 roku w Sądzie Okręgowym w Lublinie odbyła się konferencja zatytułowana „Alternatywne rozwiązywanie sporów. Regulacja prawna mediacji” poświęcona alternatywnym metodom rozwiązywania sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem mediacyjnych sposobów rozstrzygania konfliktów.
Nordea Bank Polska S.A. przygotował dla Pracowników i Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych specjalny pakiet usług i produktów finansowych.
W ramach oferty, wszyscy Pracownicy i Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych mogą liczyć na obniżenie kosztów związanych z korzystaniem z usług bankowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
W dniu 7 maja 2010r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku odbyła się konferencja  naukowa zatytułowana „Rola sądu w procesie karnym".
W dniu 29 stycznia 2010 roku Premier RP przedstawił Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011. Przedstawione propozycje dotyczą również reformy sądownictwa (w tym także dotyczą referendarzy sądowych, str. 60 i nast.).
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zawierającymi proponowane rozwiązania dotyczące rejestrów sądowych (KRS, księgi wieczyste i rejestr zastawów) zawarte w:
-Raporcie Polska 2030 – Wyzwania Rozwojowe (m.in. str. 315 i 334) – dokument powstał z inicjatywy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy współudziale Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska
-Programie Nowoczesna Solidarna Bezpieczna Polska – programie Prawa i Sprawiedliwości z 2009 roku (m.in. str. 198).
W dniu 8 czerwca 2009r Zarząd Stowarzyszenia przesłał Ministrowi Sprawiedliwości wniosek o udostępnienie informacji publicznej (na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. Nr 112, poz. 1198) w zakresie informacji dotyczącej: liczby złożonych wniosków o mianowanie na stanowisko starszego referendarza sądowego, etapu, na jakim znajduje się procedura ich rozpatrywania oraz terminu, w którym podjęte zostaną pierwsze rozstrzygnięcia w tych sprawach. W dniu 2 lipca 2009r Departament Kadr w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował Zarząd Stowarzyszenia o liczbie wniosków o mianowanie na stanowisko starszego referendarza i o liczbie osób mianowanych na to stanowisko.
W dniu 9 kwietnia 2009r Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawiając problem powstały w związku z wejściem w życie z dniem 22 kwietnia 2009r ustawy z dnia 20 marca 2009r o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - w obrocie prawnym zniknie pojęcie stawki podstawowej sędziego sądu rejonowego oraz stawek awansowych wyrażonych wprost, a co za tym idzie brak będzie podstawy prawnej do wypłaty wynagrodzenia dla referendarzy sądowych zatrudnionych w wojewódzkich sądach administracyjnych. Pismem z dnia 26 czerwca 2009r Prezes NSA poinformował Zarząd Stowarzyszenia m.in. o trwających pracach nad projektem rozporządzenia dotyczącego zasad wynagrodzenia referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach administracyjnych w celu dostosowania zapisów przedmiotowego rozporządzenia do nowego brzmienia odpowiednich zapisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
W Gazecie Prawnej z dnia 04.11.2008r opublikowany został artykuł Grzegorza Karcza - referendarza sądowego WSA w Krakowie: Referendarze powinni zostawać sędziami .
Poniżej przedstawiamy oryginalny tekst Grzegorza Karcza przesłany do redakcji Gazety Prawnej.
W dniu 16 września 2008r na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowany został projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych (projekt z dnia 04.09.2008r).
W dniu 29 sierpnia 2008r pomiędzy Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury a Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Referendarzy Sądowych zostało podpisane porozumienie o współpracy.
W dniach 22-25 lipca 2008r na 20 posiedzeniu Sejmu RP rozpatrywany będzie poselski projekt ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych (druk sejmowy nr 680).
W dniu 2 czerwca 2008r Przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia reprezentował nasze Stowarzyszenie na organizowanym przez Dyrektora Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury seminarium: Nowy model szkolenia wstępnego kadr sądownictwa i prokuratury. W trakcie dyskusji  ze strony Stowarzyszenia zostały zgłoszone uwagi do resortowego projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
W dniu 27 maja 2008r w Gazecie Prawnej nr 102 opublikowany został artykuł red. Piotra Trochy: Referendarze sądowi domagają się prawa do rozstrzygania sporów.
Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych do artykułu: Stanowisko asystenta powinno być szczeblem w karierze sędziego opublikowanego w Gazecie Prawnej nr 90 z dnia 8 maja 2008r.

W Gazecie Prawnej nr 90 z dnia 8 maja 2008r opublikowany został artykuł: Stanowisko asystenta powinno być szczeblem w karierze sędziego.

W dyskusji, która wywiązała się na forum tego artykułu, pojawiły się wypowiedzi negatywnie oceniające zawód referendarza sądowego, środowisko referendarzy sądowych oraz działania podejmowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych w związku z ostatnio zgłoszonymi propozycjami rozwiązań legislacyjnych dotyczącymi zmian w instytucji referendarza sądowego.
W dniu 12 maja 2008r na portalu internetowym Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska opublikowany został artykuł red. Anety Mościckiej: „Przedsąd referendarski" szansą na ugodowe załatwienie sporu.
W dniu 04.02.2008r na portalu internetowym Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. ukazał się artykuł red. Anety Mościckiej: Referendarze kontra sędziowie
W związku z artykułem red. Agaty Łukaszewicz: Podwyżki dla referendarzy zależne od sędziowskich, który ukazał się w Dzienniku Rzeczypospolita nr 18 z dnia 22.01.2008r, publikujemy porównanie tekstu Zarządu Stowarzyszenia skierowanego do Dziennika Rzeczpospolita w dniu 18.01.2008r z tekstem, który ukazał się we wskazanym numerze Rzeczpospolitej.

pismo Zarządu OSRS z dnia 18.01.2008r
artykuł Podwyżki dla referendarzy zależne od sędziowskich z dnia 22.01.2008r

Na stronie internetowej Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów opublikowana została opinia w sprawie projektu ustawy o licencjach prawniczych.
W związku z licznymi wypowiedziami na Forum Dyskusyjnym OSRS oraz przekazywanymi w środowisku informacjami o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego skargi na niekonstytucyjność referendarza sądowego, w dniu 5 grudnia 2007r Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg i Wniosków o udzielenie informacji czy do Trybunału wpłynęła skarga na „niekonstytucyjność” instytucji referendarza sądowego. W dniu 7 grudnia 2007r powyżej wskazany Zespół poinformował, że do dnia udzielenia odpowiedzi (07.12.2007r) żaden z uprawnionych podmiotów nie zainicjował postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie dotyczącej konstytucyjności instytucji referendarza sądowego.
Zarząd Stowarzyszenia otrzymał w dniu 23 października 2007r odpowiedź Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa wraz z opinią prawną Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa o braku podstaw do zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego co do ewentualnej niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisu dotyczącego referendarza sądowego-art. 151 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych). Z tekstem opinii prawnej można zapoznać się w Dziale: Pliki do pobrania.
W dniu 8 września 2007r w Krakowie, Władze Stowarzyszenia zorganizowały spotkanie dla osób zrzeszonych, jak i nie zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Przedmiotem spotkania było m.in. omówienie ostatniej zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007r, nr 136, poz. 959) i zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007r, nr 115, poz. 792) oraz wysłuchanie uwag i propozycji ze strony przybyłych na nie referendarzy sądowych, odwołujących się do funkcjonowania instytucji referendarza sądowego w Polsce. 
© 1999-2018 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla