Drukuj

W dniu 9 sierpnia 2019 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752) ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 roku, które wyniosło 4.839,24 złotych.